KORZYSTANIE Z WYCIĄGU I WAKEPARKU:

  1. PŁYWANIE BEZ KASKU I KAMIZELKI OCHRONNEJ JEST ZABRONIONE.
  2. ZABRANIA SIĘ KORZYSTAĆ Z WYCIĄGU OSOBOM POD WPŁYWEM ALKOHOLU I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
  3. UCZESTNICY KORZYSTAJĄ Z WAKEPARKU NA WŁASNE RYZYKO.
  4. OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ UKOŃCZONYCH 18 LAT, MOGĄ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.
  5. Z WYCIĄGU MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE OSOBY UMIEJĄCE PŁYWAĆ.
  6. NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH ZALECEŃ OBSŁUGI WYCIĄGU.
  7. PO UPADKU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYPUŚCIĆ UCHWYT Z RĄK ORAZ PODNIEŚĆ RĘKĘ JEŚLI NIC SIĘ NIE STAŁO.
  8. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. WŁAŚCICIEL OBIEKTU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ZARÓWNO NA OSOBIE JAK I NA MIENIU WYNIKŁE Z NIEZGODNEGO Z REGULAMINEM UŻYTKOWANIA WAKEPARKU.
  9. PŁYWANIE NA WAKEBOARDZIE JEST SPORTEM NIEBEZPIECZNYM. PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE ELIMINUJE W CAŁOŚCI RYZYKA URAZÓW.
  10. DOKONUJĄC REZERWACJI ONLINE LUB TELEFONICZNEJ AKCEPTUJESZ POSTANOWIENIA REGULAMINU

NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ STOSOWNEGO PRZYGOTOWANIA!

NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI!

UWAŻAJ NA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW!

NIC NIE CHRONI CIĘ PRZED UPADKIEM!

POGOTOWIE RATUNKOWE: 999

NUMER RATUNKOWY: 112

TDT: 22 490 2902

Zgoda użytkownika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Wakepark Mrągowo. Oświadczam, że jestem świadomy iż korzystanie z wyciągu może wiązać się z powstawaniem urazów nawet pomimo zachowania pełnej ostrożności obsługi jak i użytkownika. Oświadczam, że zamierzam korzystać z wyciągu na własną odpowiedzialność. Jednocześnie potwierdzam, że nie jestem pod wpływem alkoholu oraz innych używek.

Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do firmy obsługującej Wakepark Mrągowo, którym jest BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SP Z O O, 11-700 Mrągowo, ul. Staromiejska 1, związanych z użytkowaniem wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.

Oświadczenie – Zgoda rodziców / opiekunów prawnych

Ja niżej podpisany (-na)……………………………….. legitymujący (-a) się Dowodem Osobistym nr…………. wydanym przez …………………………… wyrażam zgodę na korzystanie z wyciągu oraz urządzeń znajdujących się na terenie Wakepark Mrągowo mego syna / córki ……………………………… oraz zapoznałem się z regulaminem Wakepark Mrągowo.

Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do firmy obsługującej Wakepark Mrągowo, którym jest BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SP Z O O., 11-700 Mrągowo, ul. Staromiejska 1, związanych z użytkowaniem wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.