KORZYSTANIE Z WYCIĄGU I WAKEPARKU:

  1. PŁYWANIE BEZ KASKU I KAMIZELKI OCHRONNEJ JEST ZABRONIONE.
  2. ZABRANIA SIĘ KORZYSTAĆ Z WYCIĄGU OSOBOM POD WPŁYWEM ALKOHOLU I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
  3. UCZESTNICY KORZYSTAJĄ Z WAKEPARKU NA WŁASNE RYZYKO.
  4. OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ UKOŃCZONYCH 18 LAT, MOGĄ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.
  5. Z WYCIĄGU MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE OSOBY UMIEJĄCE PŁYWAĆ.
  6. NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH ZALECEŃ OBSŁUGI WYCIĄGU.
  7. PO UPADKU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYPUŚCIĆ UCHWYT Z RĄK ORAZ PODNIEŚĆ RĘKĘ JEŚLI NIC SIĘ NIE STAŁO.
  8. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. WŁAŚCICIEL OBIEKTU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ZARÓWNO NA OSOBIE JAK I NA MIENIU WYNIKŁE Z NIEZGODNEGO Z REGULAMINEM UŻYTKOWANIA WAKEPARKU.
  9. PŁYWANIE NA WAKEBOARDZIE JEST SPORTEM NIEBEZPIECZNYM. PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE ELIMINUJE W CAŁOŚCI RYZYKA URAZÓW.

NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ STOSOWNEGO PRZYGOTOWANIA!

NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI!

UWAŻAJ NA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW!

NIC NIE CHRONI CIĘ PRZED UPADKIEM!

POGOTOWIE RATUNKOWE: 999

NUMER RATUNKOWY: 112

TDT: 22 490 2902

Zgoda użytkownika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Wakepark Mrągowo. Oświadczam, że jestem świadomy iż korzystanie z wyciągu może wiązać się z powstawaniem urazów nawet pomimo zachowania pełnej ostrożności obsługi jak i użytkownika. Oświadczam, że zamierzam korzystać z wyciągu na własną odpowiedzialność. Jednocześnie potwierdzam, że nie jestem pod wpływem alkoholu oraz innych używek.

Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do firmy obsługującej Wakepark Mrągowo, którym jest ADF LOGISTIC ALEKSANDER FERENIEC, 11-700 Mrągowo, ul. Mały Rynek 4, związanych z użytkowaniem wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.

Oświadczenie – Zgoda rodziców / opiekunów prawnych

Ja niżej podpisany (-na)……………………………….. legitymujący (-a) się Dowodem Osobistym nr…………. wydanym przez …………………………… wyrażam zgodę na korzystanie z wyciągu oraz urządzeń znajdujących się na terenie Wakepark Mrągowo mego syna / córki ……………………………… oraz zapoznałem się z regulaminem Wakepark Mrągowo.

Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do firmy obsługującej Wakepark Mrągowo, którym jest ADF LOGISTIC ALEKSANDER FERENIEC., 11-700 Mrągowo, ul. Mały Rynek 4, związanych z użytkowaniem wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.