1. Administratorem danych osobowych podanych w Oświadczeniu użytkownika Wakeparku/ Oświadczeniu/zgodzie rodziców / opiekunów prawnych jest BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SP Z O O z siedzibą: ul. Staromiejska 1, 11-700 Mrągowo.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SP Z O O nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail bic@siwik.com.pl.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zrzeczenia się roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zrzeczeniu się roszczeń).

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą pracownicy/ podwykonawcy BUSINESS INVESTMENT & COUNSELING SP Z O O , a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres niezbędny do udzielenia wyjaśnień dotyczących reklamacji usługi – użytkowania Wakepark Mrągowo.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

c)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7.Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

8. W przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby bieżącej obsługi technicznej sklepu internetowego mogą brać również udział podmioty świadczące usługi techniczne związane z utrzymaniem poprawnego działania sklepu internetowego w przypadku gdy prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe.

9. Na naszej stronie internetowej są używane następujące pliki cookies podmiotów trzecich: Google Ads, Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager, oraz pliki cookies narzędzi społecznościowych.